Місяць: Лютий 2018

Заклад швидкого харчування “Наш Бістро”

Заклад швидкого харчування “Наш Бістро”

  Заклад швидкого харчування “Наш Бістро” знаходиться за адресою,  м. Долина, Івано-Франківська обл., вул. С.Бандери 3а –  вхід зі сторони прсп. Незалежності. Тут Вам запропонують великий асортимент випічки, та смачної кави.

 Для зручності Вашого відпочинку працює Інтернет Магазин Продуктів Харчування з доставкою.

Детальніше за посиланням: http://shop.nashkraj.ua/uk/catalog/90

Інвестиційний проект: «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»

Інвестиційний проект: «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»

 

Інформація про інвестиційний проект

Повнаназваінвестиційного проекту

(з вказаниммісцемреалізації)

«Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту На замовлення Долинської міської ради Одеським науково-дослідним інститутом бальнеології проведено 2 етапи  первинних досліджень соляної ропи. На основі наявних сьогодні даних можна стверджувати про унікальність цього  мінерального ресурсу, на основі якого можливо розбудувати лікувально-оздоровчу інфраструктуру
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Буде відновлене використання природного ресурсу – соляної ропи та створенні умови для розвитку бальнеологічного туризму в місті: побудована демонстраційна модель бальнеологічного комплексу, привернута увага інвесторів, передані земельні ділянки, побудовані нові комплекси, сформовані потоки відпочиваючих, і як результат суттєво збільшені вхідні грошові потоки в усі сфери економіки міста, включаючи дохідну частину бюджету
Курс гривнідо дол. США на дату підготовки інформації 24,8
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

157,3
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

141,3
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на підготовку, проектування, будівництво та введення в експлуатацію цеху комунальної власності по виробництву соляної продукції, підготовку, проектування, будівництво ,введення в експлуатацію та успішна діяльність демонстраційної моделі бальнеологічного комплексу, комунальної власності
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти – 16 тис. дол.. США

Земельна ділянка –   10 га

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування (Долинською міською радою прийнята концепція освоєння інвестиційної зони )

Розпочато реалізацію (наявні фізико-хімічні та перед клінічні аналізи лікувально-оздоровчих властивостей ропи. В процесі виконання заключний етап досліджень – клінічні).

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільнудіяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором(зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати санаторно-курортні об’єкти, а також об’єкти сервісу може відбуватись на основі аукціону на право викупу або оренди.

Використання вод родовища «Барбара» можливо лише на умовах виготовлення відповідної ліцензії.

Участь інвестора та співпраця з місцевою владою можлива також у формі створення спільних юридичних суб’єктів.

Очікуваний термін окупності проекту Враховуючи значний лікувально-оздоровчий потенціал долинських розсолів, за умови правильно побудованої маркетингової політики, термін окупності інвестицій може коливатись в межах 6-8 років.
Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Так
Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки На стадії повної готовності
Можливі ризики проекту Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора
Інша важлива для інвестора інформація по проекту Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина», слід розглядати як перший етап стратегічного проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара», внесений в План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року
Інформація про юридичну особу – ініціатора проекту
Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська міська рада
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності Державна
Основні види діяльності Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info
Інформація для контактів по проекту
Ім’я, прізвище контактної особи Володимир Смолій, Наталія Головата
Посада Заступник міського голови, спеціаліст відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку
Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Факс +38(03477) 2-70-35
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 08.2016

додаток 1англ

 

Information about investment project
Full name of investment project “Creation of conditions for the development of balneological tourism in Dolyna”
Prerequisites, that contribute to the project implementation In order Dolyna City Council of Odessa Research Institute conducted 2 stages SPA primary research salt brine. Based on the data available today can be said about the uniqueness of this mineral resource on which to build possible Therapeutic infrastructure
Expected results after project implementation Use of natural resources (salt brine) will be renewed and the conditions for the development of balneological tourism in Dolyna will be created: the demonstration model of the balneological complex will be made, investors’ attention will be drawn, land lots will be transferred, new complexes will be built, tourist flows will be formed and, as a result, input cash flows in all city economic sectors, including budget revenues, will be considerably increased
UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 24,8
Total cost of project

(thousand USD)

157,3
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 141,3
Required type of investor’s contribution Funds for preparation, designing, building and putting into operation the municipal shop floor of salt products; preparation, designing, building, putting into operation and successful functioning of the demonstration model of the balneological complex under communal ownership
Contribution of the initiator of the project Funds – 16K USD

Land lot – 10 ha

Stage of the project Project idea (placement memorandum). Feasibility study is prepared (Conception of the investment zone development accepted by the Dolyna City Council) Beginning of realization (Physicochemical and preclinical analyses of healing salt brine properties are available. The final clinical research stage is underway)
Manner (form) of investment attraction Creation of the joint venture company with the investor Joint venture agreement
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Transference of land lots to investors that have intention to build sanatorium-and-spa institutions and service objects may take place as the result of right of redemption or tenant right auction. Use of waters from the pool “Barbara” is possible only on conditions of issuance of a proper license. Participation of the investor and cooperation with local authorities is also possible in the form of the creation of common law subjects.
Expected payback period of project Taking into consideration the substantial healing potential of salt brines of Dolyna, on condition that marketing policy will be built in the right way, payback period may range from 6 to 8 years
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Yes
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on At the full readiness stage
Possible project risks Volatile political and economic situation in the country, military conflict in the east of Ukraine that can negatively affect investor attraction.
Other important information for investor about the project This investment project suggests the building of hypaethral swimming pools complex together with the leisure and hotel infrastructure on the territory of land lots of the old brine pit and a military town in the old part of Dolyna, and also the restoration of historical buildings of the brine pit and the creation of the unique salt making museum.
Information about the legal entity -initiatorof the project
Full name, EDRPOU Dolyna City Council
Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500 Phone: (03477) 2-70-30 Fax: (03477) 2-70-35 E-mail: rada@dolyna.info
Form of ownership State ownership
Coreactivities The Dolyna City Council is the body that represents the local urban community and in its name and on its behalf has functions and powers of the local government determined by the Constitution and Laws of Ukraine. The Dolyna City Council is subject to the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine on Local Self-Governance in Ukraine, on Service in Local Government Body, other government regulations that spell out powers and functions of the local government.
Website http://rada.dolyna.info
Contacts
Name, surname of the contact person Volodymyr Smolii, Natalia Holovata
Position Deputy mayor; investment, energy conservation and municipal development specialist
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38(03477)2 70 07
Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Fax +38(03477) 2-70-35
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation August 2016
«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»

«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»

Форма анкети про інвестиційний проект

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

«Розвиток індустріального парку «Долина» в місті Долина Івано – Франківської області»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту –           земельна ділянка розташована одночасно в межах населеного пункту і на певній відстані від житлової забудови в місцевості з надзвичайно привабливим гірським краєвидом;

–           наявні підведені всі основні інженерні мережі (газ, електроенергія, водопостачання і каналізація);

–           рельєф ділянки чистий і пологий, територія не заболочена;

–           земельна ділянка має єдиного власника (територіальна громада міста) та вільна від зобов’язань;

–           землі ніколи раніше не використовувались під промислові потреби чи військові об’єкти;

–           зручне транспортне сполучення (під’їзна дорога та залізнична колія), розташування на перетині вузлових шляхів між містами Львів, Івано-Франківськ та Закарпаттям;

–           відносна близькість до кордонів з державами Європейського Союзу;

–           помірні та привабливі для інвестора значення нормативної грошової оцінки земель;

–            бажання місцевої влади співпрацювати з інвесторами та всіляко сприяти в процесі входження.

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту         Створення сприятливих умов для розміщення нових підприємств, у тому числі іноземних.

        Активізація процесу залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій.

        Збільшення надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів).

        Здійснення технічного переоснащення, забезпечення збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.

        Забезпечення ефективного використання потенціалу існуючих підприємств.

        Збільшення регіональних темпів зростання промислового виробництва.

        Збільшення числа зайнятого населення, як наслідок, покращення соціальних стандартів та економічної ситуації як у районі, так і у регіоні в цілому.

        Зростання заробітної плати, підвищення рівня і якості життя населення;

        Мінімізація негативного впливу кризи традиційних видів промисловості характерних для регіону (зокрема нафтогазової) та її наслідків на економіку і соціальну сферу регіону

Курс гривні до дол.США на дату підготовки інформації 25,0
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

235
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

209
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти на проектно-вишукувальні роботи,виготовлення проектно-кошторисної документації, будівництво в межах індустріального парку внутрішньої автомобільної дороги та вітки під’їзної залізничної колії. Кошти – 209 тис. дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Кошти – 26 тис. дол.. США

Земельна ділянка –   27 га

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція).

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування ( концепція індустріального парку ).

Розпочато реалізацію ( будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії ).

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Договір про спільну діяльність

Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобовязань) Передача ділянок інвесторам, що мають намір будувати промислові виробництва в межах нової промислової зони, відбуватиметься на основі аукціону на право викупу або довгострокової оренди.

Для визначення базової вартості земельної ділянки застосовується значення нормативної грошової оцінки.

Очікуваний термін окупності проекту Залежно від виду виробництва та за умови мінімізації «часу до ринку» для інвестора, середня окупність інвестицій становить 6-7 років
Які заходи для впровадження проекту вже реалізовано Будівництво під’їзної дороги, інженерних мереж та комунікацій, спроектовано будівництво вітки під’їзної залізничної колії .
Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Так

 

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки На стадії повної готовності
Можливі ризики проекту Нестабільна політична та економічна ситуація в країні, військовий конфлікт на сході України,що може негативно вплинути на залучення інвестора
Інша суттєва інформація про проект Метою даного проекту є підвищення конкурентоспроможності ділянки індустірального парку «Долина» задля створення передумов для залучення на його територію інвестицій в будівництво нових промислових потужностей, шляхом розвитку базової інженерної інфраструктури земельної ділянки та її широкої промоції в зацікавлених колах.

Основними перевагами є близькість території індустріального парку до основних логістичних потоків та кордонів з державами ЄС, знаходиться на перетині доріг державного значенняP-21 Долина-Хуст та Н-10 Стрий-Чернівці-Мамалига, наявність єдиного власника ( комунальна власнісь), відкритість та прозорість місцевої влади та бажання співпрацювати з інвестором.

Інформація про суб’єкта господарської діяльності – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ Долинська міська рада, 04054317
Місце знаходження, адреса пр. Незалежності 5,

м. Долина, Івано-Франківська обл.,

Україна 77500

Телефон: (03477) 2-70-30

Факс: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Форма власності Комунальна
Основні види діяльності Долинська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Впроваджує соціально-економічну та культурну політику міста.

Долинська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

 

Адреса веб-сайту http://rada.dolyna.info

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Володимир Смолій, Наталія Головата
Посада Заступник міського голови, начальник відділу інвестицій, енергозбереження та муніципального розвитку
Номер телефону:

-службовий

-мобільний

(03477)2 70 07

099 2206091

Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Факс (03477) 2-70-35
Мова спілкування українська, англійська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 06/2016

 

 

  

Information about investment project

Full name of investment project “The development of the industrial park” Dolyna ” in Dolyna Ivano – Frankivsk region”
Prerequisites, that contributeto the project implementation –           The plot of   land is  located  at a certain distance from the housing estate, within the town. It is the area with extremely attractive mountain views;

–           There are all the basic utilities (gas, electricity, water delivery and sewerage );

–           The relief of the area is clean and flat. The area  is not waterlogged.;

–           The land plot  has a single owner (the territorial community the town of Dolyna) and is free of obligations;

–           ; The plot of land has never  been used for industrial or military facilities needs.

–           Convenient transport сonnection (entrance road and railway), location at the crossroads of the main ways  between  Lviv, Ivano-Frankivsk and Transcarpathian Regions;

–           Not far from the borders of the states of the European Union;

–           The moderate and attractive value  of the normative monetary valuation of land for investors;

–           The desire of local authorities to cooperate with investors.

Expected results after project implementation         Creating favorable conditions for the deployment of new enterprises, including foreign.

        Intensification the process of attracting foreign and domestic investment in the economy.

        An increase of receipt of taxes, collections (obligatory payments)  in a budget.

        Realization of the technical re-equipping, ensuring the increase of production of competitive goods.

        Ensuring the effective use of the existing enterprises.

        Increase of the regional growth rates of industrial production.

        The increase   employed persons number and as a result, the improvement of social standards and economic situation  in the district  and in the region.

        Thе increase of salary, of  level and life quality  of population;

        Minimization of negative influence of crisis   of the traditional industry types, which are typical  for a region (especially oil and gas) and her consequences on an economy and social region sphere .

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 25,0
Total cost of project

(thousand USD)

235
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 209
Required type of investor’s contribution Money for the project-searching works, making project-estimated documents, the construction of inner road and the branch of the entering railway on the territory of the industrial park.  Costs- 209 000 USD.
Contribution of the initiator of the project Costs—26000 USD.

The land plot- 27 ha.

 

Stage of the project The idea of the project (the investment offer).

A feasability study is prepared (the concept of industrial park

Realization  has been started (construction of entrance road, basic utilities,  erecting of the branch railway line has been projected)

Manner (form) of investment attraction The creating of joint venture with the investor.

The agreement of joint action

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor ) The transfer of plots to  investors , who   intends to build the industrial objects within the new industrial zone will be based on the auction for the right to purchase or long lease.

The Value of normative money estimation is used to determine the base cost of  land.

Expected payback period of project The average return on investment is 6-7 years, depending on the type of production and subject minimizing “time to market” for investors.
Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Yes
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on At the stage of full readiness
Possible project risks Unstable political and economic situation in the country, the military conflict in  Eastern  Ukraine, it could negatively influence on investor attraction.
Other important information about the project The aim of this project is an increase of competitiveness of landplotof industrial park “Dolyna” for  creating conditions to attract investment for the construction of new industrial capacities bydeveloping basic physical infrastructure of land and its wider promotion in interested circles.

Closeness of industrial park territory to the basic logistic streams and borders with the states of the EU, placing on crossing  of state value roads of  R-21 Dolyna-Khust and N-10 Stryi- Chernivtsi -Mamalyga, presence of a single owner (community property), openness and transparency of local-authority and the  desire to cooperate with  investor are basic advantages

Information about the entity-initiator of project

Full name, EDRPOU Dolyna Council
Location, address Nezalezhnosti Street,5

Town Dolyna, Ivano-Frankivsk region,

Ukraine 77500

Phone : (03477) 2-70-30

Fax: (03477) 2-70-35

E-mail: rada@dolyna.info

Form of owner ship community
Core activities Dolyna city council is the body ,that represents the territorialccommunity  the town of Dolyna and brings to effect the functions of local self-government, it’s determined by the Constitution and Laws of Ukraine;  inculcates socio-economic and cultural politics of town.

Dolyna town council follows by the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine “On the local government in Ukraine”, “On the service in local government”, other legal acts regulating the powers and functions of local government.

Website http://rada.dolyna.info

Contacts

Name, surname of the contact person Volodymyr Smolii, Natalia Holovata
Position The assistant of the mayor, the specialist of the investment, energy conservation and municipal development department
Telephone:

– office phone

– mobile phone

+38 (03477)2 70 07

+38 099 2206091

Е-mail v.smolii@dolyna.info ; n.holovata@dolyna.info
Fax +38 (03477) 2-70-35
Language of communication Ukrainian, English
Date of preparation 06/2016
Інвестиційний проект: Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»

Інвестиційний проект: Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»

Форма анкети про інвестиційний проект/пропозицію

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Спортивно-оздоровчий відпочинковий комплекс «Едельвейс»
Передумови, які сприяють впровадженню проекту Розроблено ескізний проект
Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту Збільшення туристичного потоку; надходження коштів до бюджету; створення нових робочих місць
Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації 27,0
Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

150000,0
Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

150000,0
Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

Грошові кошти, дол. США
Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг) Земельні ділянки (18 га)

 

Стадія проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)
Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором
Опишіть процес співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань ) Укладення довгострокового договору оренди земельної ділянки
Очікуваний термін окупності проекту 15 років
Чи необхідно звертатись до органу  місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку Земельна ділянка відноситься до земель ДП «Вигодське лісове господарство». Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.04.2008 № 610 повноваження щодо вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення (зі зміною цільового використання) в межах та за межами населеного пункту із земель державної власності належать до компетенції Кабінету Міністрів України.

 

Ч. 4 ст. 18 Лісового кодексу України передбачено довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності, яке здійснюється  без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства. Однак, згідно ст. 20 ЛКУ тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового  користування мають право зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення господарської діяльності.

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки Відповідно до ч. 2. ст. 149 ЗКУ вилучення  земельних ділянок проводиться за згодою землекористувачів. З метою вилучення земельної ділянки на першому етапі необхідно:

– отримати письмову згоду на вилучення земельної ділянки землекористувача – ДП «Вигодське лісове господарство»;

– до початку проектних робіт попередньо інформувати КМУ про наміри вилучення земельних ділянок з представленням обґрунтування;

– отримати дозвіл КМУ на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який надається відповідним розпорядженням КМУ

Можливі ризики проекту 1. Фінансова і цінова нестабільність, інфляційні процеси

2. Погіршення екологічної ситуації

3. Недостатня увага розвитку туризму з боку держави

4. Незадовільний стан транспортної інфраструктури країни, низька якість послуг з перевезення

5. Конкуренція з боку інших регіонів

6. Зміна потреб і смаків туристів-споживачів

7. Виникнення надзвичайних ситуацій природного (паводки, зсуви, селі, ерозії) та техногенного характеру

8. Недосконала законодавча база

9. Погіршення інвестиційного клімату

Інша суттєва інформація про проект Важливим аспектом проекту є його транспортна та інфраструктурна розв’язка. Через село Вишків проходить дорога державного значення Долина – Хуст, що сполучає Івано-Франківську та Закарпатську області

Інформація про суб’єкта господарської діяльності – ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Асоціація інвестиційного бізнесу «Золоте кільце Прикарпаття»

Місце знаходження, адреса Пр. Незалежності, 5 м. Долина Івано-Франківська обл.
Форма власності Приватна
Основні види діяльності
Адреса веб-сайту

Інформація для контактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи Осмоловська Світлана Леонідівна

 

Диндин Наталія Тарасівна

Посада Голова Асоціації

Начальник відділу інвестицій і туризму управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Факс +38(03477)27060
Мова спілкування Українська
Дата підготовки інформації (місяць, рік) 04.2017

 

Information about investment project

Full name of investment project

Sporting-health complex of rest “Edelweiss”

 

Prerequisites, that contribute to the project implementation Developed preliminary design
Expected results after project implementation The increase in tourist flow; revenues to the budget; job creation

 

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation 27,0
Total cost of project

(thousand USD)

150000,0
Amount of investor’s contribution  (thousand USD) 150000,0
Required type of investor’s contribution Cash contributions, thousand USD
Contribution of the initiator of the project Plot of land (18 HA)
Stage of the project The idea of the project (the investment offer)
Manner (form) of investment attraction A joint venture with investor
Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor) Concluding a long-term lease of land
Expected payback period of project

15 years

Is it necessary to apply to the body of local government for acquisition of rights on the land plot Plot of land belongs to the State Enterprise “Vyhoda forestry.” The authority to exclude a land for forestry purposes (with a change in intended use) within and outside the settlement of state-owned land refers the competence of the Cabinet of Ministers of Ukraine. Long-term temporary forest use of state and municipal property, realized without exclusion the land in regular forest users based on the decision of the authorities and local governments, adopted within their authority in consultation with regular forest users and executive authority on forestry provided Part 4 of Art. 18 Forest Code of Ukraine. However, temporary forest users have the right to erect temporary buildings and structures necessary for economic activities according to Art. 20 Forest Code of Ukraine, during a long-term use.Art. 20 Forest Codeof Ukraine, during a  long-termuse.
If it is necessary, what stage is the process of land plot allocation on

According to ch. 2. Art. 149 The Land Code of Ukraine awithdrawal of land conducted with the consent of land users. In order to extract land in the first phase should be: – written consent to remove a land of the land user – the State Enterprise “Vyhoda forestry”; – informing the Cabinet of Ministers of Ukraine of intent appropriation of land with the reasons for the early design work; – permission of the Cabinet of Ministers on the manufacture project of land management on the allotment of the land, provided the appropriate order of the Cabinet of Ministers of Ukraine

Possible project risks 1. The financial and price instability, inflation.

 2. Environmental degradation. 3. Lack of attention to the development of tourism of the State. 4. Poor state of transport infrastructure, low quality of services in а transportation. 5. Competition from other regions. 6. Changing needs and tastes of tourists-consumers.

7. Natural (floods, landslides, mudflows, erosion) and man-made emergencies. 8. Imperfect legal framework.

9. Deterioration of the investment climate.

Other important information for investor about the project An important aspect of the project is its transport infrastructure and interchange. A road of а national importance “Dolyna – Hust”,which connects IvanoFrankivsk and Transkarpathian region, goes through Torun pass

Information about the legal entity – initiatorof the project

Full name, EDRPOU

Investment Business Association “Carpathian Golden Ring”

Location, address 5, Prosp. Nezalezhnosti Dolyna, Ivano-Frankivs’ka obl. Ukraine 77500
Form of ownership Private
Coreactivities
Website

Contacts

Name, surname of the contact person Svetlana Osmolovsky

 

Natalia Dyndyn

Position Chairman of Association

 

Head of Investmentand Tourism Departmentof Tradeand Economic Development Dolyna District Administration

Telephone:

– office phone

– mobile phone

+380675052464

 

+38(03477)27063

+380997326585

Е-mail svetla_osm@mail.ru

 

doltour@ukr.net

Fax +38(03477)27060
Language of communication Ukrainian
Date of preparation 04.2017

 

Вільна земельна ділянка с. Новий Мізунь

Додаток

Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2 Назва ділянки с.Новий Мізунь ур. «Ровеньки»
1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) с.Новий Мізунь   1,5 км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)  1,2 км
1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) 0,7 км
1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина  відстань 15 км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ відстань 80 км
1.9 Загальна площа ділянки, га 2,5 га
1.10 Форма ділянки  прямокутна
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

 похилий
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Землі громадян села та землі с/ради
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) відсутні
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці немає
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці немає
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)  
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень) Не забруднений
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

Не затоплюється
1.19 Додаткова інформація  
Правовий статус
2.1 Власник Старомізунська  с/рада
2.2 Форма власності комунальна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які) немає
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності) відсутній
2.5 Користувач немає
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) відсутні
2.7 Для яких цілей використовується ділянка сіножаті частково порослі чагарником
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту в межах населеного пукту
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) відсутня
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) Для рекреаційних цілей
     
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки немає
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) Продаж

Довгострокова оренда

 

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.) 4,2
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) 0,125
2.15 Додаткова інформація  
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Грунтова дорога 4 м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 6 км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м. Долина,   15 км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ 80 км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км Мізунка 0,9км
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). Автобусне сполучення
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки Рядом проходить ЛЕП 10кВ
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) немає
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм)
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки немає
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) Приблизно 0,4км
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ) 10кВ
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Водопостачання
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) артезіанський колодязь
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм)
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Водовідведення (каналізація)
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти)
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Мережі зв’язку мобільний телефон
3.11.1 Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок від АТС с. Старий Мізунь
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів Київстар
3.12 Додаткова інформація  
Контакти
4.1 Установа, організація Старомізунська с/рада
4.2 Адреса веб-сайту с. Новий Мізунь ур. «Ровенька»
4.3 Тел/Факс 03477 61-1-12
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Сащин Руслан Ярославович
4.5 Посада сільський голова
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел.  
4.8 E-мail  
     
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 01.06.2016 року

Вільна земельна ділянка с. Розточки

Додаток

Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2 Назва ділянки с.Розточки ур. «Бовкути»
1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) с.Розточки  1,2км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)  1,2 км
1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) 0,8 км
1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина  відстань 14 км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ відстань 79 км
1.9 Загальна площа ділянки, га 3,2 га
1.10 Форма ділянки  прямокутна
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

 похилий
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Землі громадян села та землі с/ради
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) відсутні
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці немає
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці немає
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)  
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень) Не забруднений
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

При повенях частково підтоплюється
1.19 Додаткова інформація
Правовий статус
2.1 Власник Розточківська  с/рада
2.2 Форма власності комунальна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які) немає
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності) відсутній
2.5 Користувач немає
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) відсутні
2.7 Для яких цілей використовується ділянка пасовище частково порослі чагарником
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту За межами населеного пункту
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) відсутня
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) Для рекреаційних цілей
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки немає
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) Продаж

Довгострокова оренда

 

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.) 4,2
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) 0,125
2.15 Додаткова інформація  
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Грунтова дорога 4 м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 14 км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м. Долина,   25 км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ 95 км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км Лужанка 0.2км
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). Автобусне сполучення
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки підключення до ЛЕП 10кВ
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) немає
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм)
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки Підключення до ЛЕП  10кВ
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) Приблизно 2,2км
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ) 10кВ
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Водопостачання
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) артезіанський колодязь
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм)
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Водовідведення (каналізація)
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти)
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Мережі зв’язку мобільний телефон
3.11.1 Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок від АТС с.Розточки
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів Київстар
3.12 Додаткова інформація
Контакти
4.1 Установа, організація Розточківська  с/рада
4.2 Адреса веб-сайту с.Розточки ур. «Бовкути»
4.3 Тел/Факс 03477 33-3-37
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Бартків Микола Васильович
4.5 Посада сільський голова
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел.
4.8 E-мail
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 01.06.2016 року

Вільна земельна ділянка с. Княжолука

Додаток

Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2 Назва ділянки с. Княжолука за м.н.п. ур. «Металіст»
1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) м. Долина 0,8км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) 0,4км
1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) 0,3км
1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина 0,3км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ 70 км
1.9 Загальна площа ділянки, га 2,0 га
1.10 Форма ділянки трапеції
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

рівнинний
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Землі Княжолуцької с/ради (сіножаті)
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) відсутні
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці Рядом проходить газопровід високого тиску
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці ЛЕП 6кВ
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)  
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень) немає
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

Не затоплюється
1.19 Додаткова інформація За 1,5 км  знах. компресорна станція
Правовий статус
2.1 Власник Держава Україна
2.2 Форма власності державна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які) відсутні
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності) немає
2.5 Користувач Землі с/ради
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) відсутні
2.7 Для яких цілей використовується ділянка Для промислових потреб
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту За м.н.п. с. Княжолука ур. «Металіст»
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) відсутня
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) Землі промисловості
     
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки Охоронна зона газопроводу високого тиску
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) Продаж

Довгострокова оренда

 

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.) 5,72
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) 1,71
2.15 Додаткова інформація  
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Наявна польова дорога 3,5 м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 0,4км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м. Долина 5км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ 70км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км р. Саджавка 0,4км
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). Рядом проходить автодорога Стрий Чернівці
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки Рядом проходить ЛЕП 6кВ
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) Рядом проходить газопровід середнього тиску
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм) невідомо
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2) невідомо
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год) невідомо
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) невідомо
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год) невідомо
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторису
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки Рядом проходить ЛЕП 6кВ
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) 0,2км
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ) 6кВ
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт) невідомо
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) невідомо
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ) невідомо
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт) невідомо
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторису
  Водопостачання Рядом проходить водопровід
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) Підключення до водопроводу
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) 0,2км
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм) невідомо
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год) невідомо
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторису
  Водовідведення (каналізація) септики
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти) Встановлення септиків
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) немає
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) немає
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год) немає
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? Не подається
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год) немає
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)
  Мережі зв’язку Мобільний зв»язок
3.11.1 Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок Підключення до АТС Долина Княжолука
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів наявне
3.12 Додаткова інформація  
Контакти
4.1 Установа, організація Княжолуцька сільська рада
4.2 Адреса веб-сайту  
4.3 Тел/Факс 03477 55-4-00
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Мальон Віктор Васильович
4.5 Посада Сільський голова
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел. 0669290559
4.8 E-мail  
     
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 03.06.2016 року

 

Вільна земельна ділянка с. Лолин №1

Додаток

Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2 Назва ділянки с. Лолин  ур. «Буковинка»
1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) с. Лолин,   1,5 км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)  1,2 км
1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) 0,7 км
1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина  відстань 14 км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ відстань 86 км
1.9 Загальна площа ділянки, га 19 га
1.10 Форма ділянки  прямокутна
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

 похилий
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Землі громадян села та землі с/ради
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) відсутні
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці немає
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці немає
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)  
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень) Не забруднений
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

Не затоплюється
1.19 Додаткова інформація
Правовий статус
2.1 Власник Лолинська с/рада
2.2 Форма власності комунальна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які) немає
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності) відсутній
2.5 Користувач немає
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) відсутні
2.7 Для яких цілей використовується ділянка Пасовище частково поросло чагарником
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту в межах населеного пукту
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) відсутня
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) Для рекреаційно-туристичних цілей
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки немає
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) Продаж

Довгострокова оренда

 

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.) 1,40
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) 0,47
2.15 Додаткова інформація  
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Грунтова дорога 4 м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 6 км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м. Долина,   16 км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ 86 км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км немає
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). відсутні
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки немає
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) немає
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм)
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки немає
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ)
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Водопостачання відсутнє
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) артезіанський колодязь
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм)
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Водовідведення (каналізація)
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти)
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
Мережі зв’язку мобільний телефон
3.11.1 Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок Від АТС с. Лолин
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів Київстар
3.12 Додаткова інформація
Контакти
4.1 Установа, організація Лолинська с/рада
4.2 Адреса веб-сайту с. Лолин
4.3 Тел/Факс 53-2-61
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Яцишин Іван Романович
4.5 Посада сільський голова
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел.
4.8 E-мail
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 01.06.2016 року

 

Вільна земельна ділянка с. Лолин 2

Додаток

Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2 Назва ділянки с. Лолин  ур. «Жолобки»
1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) с. Лолин,   1,5 км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)  1,2 км
1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) 0,7 км
1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина  відстань 18 км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ відстань 84 км
1.9 Загальна площа ділянки, га 23 га
1.10 Форма ділянки  прямокутна
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

 похилий
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Землі громадян села та землі с/ради
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) відсутні
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці немає
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці немає
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)  
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень) Не забруднений
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

Не затоплюється
1.19 Додаткова інформація  
Правовий статус
2.1 Власник Лолинська с/рада
2.2 Форма власності комунальна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які) немає
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності) відсутній
2.5 Користувач немає
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) відсутні
2.7 Для яких цілей використовується ділянка Пасовище частково поросло чагарником
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту В межах населеного пукту
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) відсутня
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) Для рекреаційно-туристичних цілей
     
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки немає
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) Продаж

Довгострокова оренда

 

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.) 1,40
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) 0,047
2.15 Додаткова інформація  
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Грунтова дорога 4 м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 6 км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м. Долина,   19 км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ 84 км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км немає
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). відсутні
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки немає
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) немає
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм)
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Інформація про підведення електричної мережі до ділянки немає
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ)
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Водопостачання відсутнє
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) Артезіанський колодязь
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм)
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Водовідведення (каналізація)
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти)
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США) Згідно кошторисної документації
  Мережі зв’язку відсутні
3.11.1 Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок Від АТС с. Лолин
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів Київстар
3.12 Додаткова інформація  
Контакти
4.1 Установа, організація Лолинська с/рада
4.2 Адреса веб-сайту с. Лолин
4.3 Тел/Факс 53-2-61
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Яцишин Іван Романович
4.5 Посада сільський голова
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел.  
4.8 E-мail  
     
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 01.06.2016 року

Вільна земельна ділянка с. Надіїв

    Форма анкети земельної ділянки

Загальна інформація

1.1 Тип ділянки (виберіть необхідне) Green-field (земельна ділянка без споруд)
1.2 Назва ділянки –          Колишній колгоспний двір №1

 

1.3 Область Івано-Франківська
1.4 Район  Долинський
1.5 Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) с. Раків, с. Рахиня – 1,5 км
1.6 Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) –          200 – 300 м

 

1.6.1 Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту)(км) –          200 м

 

1.7 Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) м. Долина 12 км
1.8 Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) м. Івано-Франківськ 51 км
1.9 Загальна площа ділянки, га –          2,5 га

 

1.10 Форма ділянки
1.11 Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

320 м2
1.12 Сусідні ділянки (опишіть) Земельні частки (паї), присадибні ділянки
1.13 Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник(опишіть) немає
1.14 Чи  є підземні перешкоди на ділянці немає
1.15 Чи  є надземні перешкоди на ділянці немає
1.16 Екологічні вимоги і обмеження (опишіть) немає
1.17 Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод(опишіть приклади і ризики забруднень)
1.18 Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

1.19 Додаткова інформація
Правовий статус
2.1 Власник Надіївська сільська рада
2.2 Форма власності комунальна
2.3 Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які)
2.4 Кадастровий номер (вкажіть за наявності)
2.5 Користувач
2.6 Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які)
2.7 Для яких цілей використовується ділянка
2.8 Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту В межах
2.9 Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо)
2.10 Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)
2.11 Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки
2.12 Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти) продаж

довгострокова оренда

2.13 Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.)
2.14 Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.)
2.15 Додаткова інформація
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 Під’їзна дорога для вантажних автомобілів(опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) Тверде покриття, 8м
3.2 Відстань до автодороги державного значення (км) 2 км
 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) м.Долина 12 км
3.4 Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) м. Івано-Франківськ – 51 км
3.5 Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км р. Сівка (500-600 м)
3.6 Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). Поїзд, автобус
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки
3.7.1 ·         Відстань до діючого газопроводу (км) 300 м
3.7.2 ·         Діаметр газопроводу (мм)
3.7.3 ·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)
3.7.4 ·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)
3.7.5 ·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) 800 м
3.7.6 ·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)
3.7.7 ·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США)
Інформація про підведення електричної мережі до ділянки
3.8.1 ·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) електролінія на ділянці
3.8.2 ·         Напруга лінії електропередач (кВ) 220 кВ
3.8.3 ·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)
3.8.4 ·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) 50м
3.8.5 ·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)
3.8.6 ·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)
3.8.7 ·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США)
Водопостачання
3.9.1 Як можна забезпечити водопостачання на ділянці(опишіть варіанти) Скважина, річка
3.9.2 Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)
3.9.3 Діаметр діючого водопроводу (мм)
3.9.4 Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)
3.9.5 Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США)
Водовідведення (каналізація)
3.10.1 Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці(опишіть варіанти)
3.10.2 Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)
3.10.3 Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)
3.10.4 Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)
3.10.5 Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?
3.10.6 Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)
3.10.7 Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)
Мережі зв’язку
3.11.1 Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок -так
3.11.2 Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів є, моб. оператор «Київстар»
3.12 Додаткова інформація
Контакти
4.1 Установа, організація Надіївська сільська рада
4.2 Адреса веб-сайту
4.3 Тел/Факс 03477-98-2-46; 98-2-42
4.4 Ім’я, прізвище контактної особи Басараб Михайло Степанович
4.5 Посада Голова с/р
4.6 Мова спілкування українська
4.7 Моб. тел. 0676730783
4.8 E-мail
5 Дата підготовки інформації (місяць, рік) 04. 2018